Registration for Katori Shinto-ryū martial art training

Emergency contact

First training

Organizer
 1. 1. The organizer of the classes is the TAKE Association based at ul. Głogowska 15/3 in Kraków 30-416, KRS: 0000479851, NIP: 6793095664, REGON: 122962010.
Requirements
 1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które:
 • § are over 15 years of age (people who are under 18 years of age will be admitted to classes after submitting consent to participate in classes signed by their legal representative);
 • § submit a medical certificate confirming the lack of contraindications to practicing martial arts recreationally or submit a handwritten declaration or accept it by clicking the "I accept" button below, and in the case of minors by a statutory representative - a written declaration of health condition;
 • wypełniły formularz rejestracyjny
 • § they have personal accident insurance (NNW), purchased on their own;
 • dokonały płatności za zajęcia w wysokości określonej w tabeli opłat na stronie https://katorishintoryu.pl/;
 • podpisały lub zaakceptował niniejszy regulamin (osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą przedłożyć podpisany regulamin przez przedstawiciela prawnego).
 1. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu osoby do zajęć podejmuje instruktor prowadzący zajęcia.
Classes
 1. 5. During classes, you must obey the teacher and only follow his instructions.
 2. 6. The instructor is not responsible for any accidents occurring during the exercises, resulting from poor health, failure to follow the instructor's instructions or the use of faulty equipment, or resulting from failure to follow the program and instructor's recommendations and performing the exercises independently in the absence and without supervisor supervision.
 3. 7. It is the participant's responsibility to inform the instructor about his or her indisposition, health condition and other limitations that make it impossible to perform the exercises before starting to perform the given exercises. Any injuries that prevent you from performing certain exercises should be reported to the instructor before training.
 4. 8. The instructor is not responsible for any consequences that may occur to the participant of the classes as a result of harm to health and life resulting from participation in sports exercises organized in accordance with all sports rules.
 5. 9. In the event of inappropriate behavior of a course participant, the instructor has the right to take consequences against him, including expulsion from the class.
 6. 10. The host is not responsible for items left, damaged or lost in the locker room or other rooms and sports halls.
 7. 11. In the event of injury, injury or poor health, the participant should immediately contact the instructor and inform him about his condition. The leader is obliged to provide first aid to the participant, in accordance with applicable regulations.
 8. 12. Exercises are conducted using methods and devices that ensure the full safety of the exercisers.
 9. 13. Participants are obliged to comply with the regulations of the gym where classes are held.
Prohibitions
 1. 14. You are not allowed to leave the room on your own, if necessary, you should report such a need to the teacher.
 2. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego stanu zdrowia lub samopoczucia.
 3. 16. Participants of classes should wear any decorations - rings, wedding rings, watches, earrings, chains, etc. is prohibited during training.
 4. 17. It is forbidden to eat meals, chew gum, drink alcohol, smoke cigarettes or take intoxicants during classes.
Fees
 1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do uiszczania opłat za udział w treningach zgodnie z tabelą opłat zamieszczoną na stronie https://katorishintoryu.pl/.
 2. 19. The monthly fee is averaged over the year and is identical for each month, regardless of holidays, days off and days when it is impossible to use the gym for reasons attributable to the owner of the gym.
 3. Opłata miesięczna wnoszona jest najpóźniej w dniu pierwszego treningu w miesiącu. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania terminów wpłat.
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć lub niemożliwości w nich uczestnictwa przez cały miesiąc, można ubiegać się o zwrot 20% wpłaconej kwoty. Nie wykorzystaną opłatę można też przenieść na następny miesiąc – uzgodnij to z głównym prowadzącym zajęcia.
 5. 22. The fee for classes may change during the school year. The participant will be notified of any change in fees one month in advance.
 6. 23. The classes are a form of physical recreation - physical activity undertaken voluntarily for relaxation, self-satisfaction and renewal of psychophysical strength. The aim of the school is to promote a healthy lifestyle through physical recreation among young people and adults and to promote Budō around the world.
Consent to use the image
 1. Uczestnicy zajęć mogą być fotografowani i filmowani przez organizatora, a ich wizerunek może być publikowany publicznie w różnego rodzaju mediach (np. gazety, plakaty, internet, media społecznościowe, itp.).

Skrócona wersja Polityki Ochrony Dzieci
 
W naszej Szkole Szermierki Japońskiej TAKE dbamy o to, by każdy czuł się szanowany i bezpieczny. Pamiętaj, że:
 • Bezpieczeństwo to podstawa: Zawsze działamy z myślą o bezpieczeństwie wszystkich uczestników zajęć.
 • Słuchamy i pomagamy: Jeśli czujesz się źle, masz problem lub coś Cię niepokoi, zawsze możesz o tym powiedzieć instruktorowi. Jesteśmy tutaj, by Ci pomóc.
 • Szacunek dla każdego: Traktujemy się nawzajem z szacunkiem, a Twoja prywatność jest dla nas ważna.
 • Bezpieczne zdjęcia: Robimy zdjęcia tylko wtedy, kiedy wszyscy na to pozwalają. Twoje zdjęcia są bezpieczne i nikomu ich nie pokazujemy bez zgody.
 • Wszyscy są równi: Każdy jest dla nas ważny, bez względu na to, kim jest. Wspieramy się nawzajem.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zawsze możesz zwrócić się do instruktora lub osoby dorosłej w naszej Szkole.

Polityka oraz procedury
ochrony dzieci przed krzywdzeniem
 

Preambuła, czyli wstęp do dokumentu

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez instruktorów Szkoły Szermierki Japońskiej TAKE w Krakowie jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Instruktorzy traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez instruktorów wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Instruktorzy, realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji.

Podstawy prawne Polityki ochrony dzieci

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).
 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) -art. 23 i 24.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.).

Objaśnienie terminów używanych w dokumencie Polityka ochrony dzieci

§ 1

 1. Szkołę Szermierki Japońskiej TAKE (zwana dalej ”Szkołą”) prowadzi Stowarzyszenie TAKE z siedzibą ul. Głogowska 15/3, 30-416 Kraków, NIP 6793095664.
 2. Instruktorem jest osoba regularnie prowadząca w Szkole Szermierki Japońskiej TAKE zajęcia i widniejąca na stronie https://katorishintoryu.pl/ na podstronie „Instruktorzy”.
 3. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
 4. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
 5. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 6. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym instruktorów, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
 7. Cała kadra instruktorska odpowiedzialna jest za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 8. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§ 2

 1. Instruktor posiada wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka członkowie kadry instruktorskiej Szkoły podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywują ich do szukania dla siebie pomocy.
 3. Kadra instruktorska monitoruje sytuację i dobrostan dziecka.

Zasady wyboru kadry instruktorskiej

§ 3

Wybór kadry instruktorskiej Szkoły odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji kadry. Zasady stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.

Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy kadrą instruktorską Szkoły, a dziećmi

§ 4

Kadra instruktorska zna i stosuje zasady bezpiecznych relacji kadra–dziecko ustalonych w Szkole. Zasady stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

§ 5

W przypadku powzięcia przez instruktora podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, ma on obowiązek sporządzenia odpowiedniej notatki i przekazania uzyskanej informacji głównemu instruktorowi.

§ 6

 1. Instruktor wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu.
 2. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
  • podjęcia przez Szkołę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;
  • wsparcia, jakie Szkoła zaoferuje dziecku;
  • skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba;
  • zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny), o ile zachodzi taka potrzeba.

§ 7

 1. Szkoła zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Szkoła, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 3. Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku dziecka stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Polityki.

§ 8

 1. Kadrze instruktorskiej nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) podczas treningów bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 2. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, instruktor może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§ 9

 1. Upublicznienie przez Szkołę wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 2. Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1., zawarta jest w Regulaminie Szkoły Szermierki Japońskiej TAKE.

Przepisy końcowe

§ 10

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla instruktorów, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń Szkoły lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.

Załącznik nr 1

Zasady bezpiecznej rekrutacji kadry

 1. Szkoła musi zadbać, aby osoby pełniące rolę instruktorów posiadały odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia treningów. Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek potencjalnego instruktora do dzieci i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, Szkoła może żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki. W każdym przypadku Szkoła musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować potencjalnego instruktora. Szkoła powinien zatem znać: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.
 1. Szkoła może poprosić kandydata/kandydatkę o referencje z poprzednich szkół. Szkoła może prosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji od poprzedniego szkół lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie takich danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy przyjęcia do kadry instruktorskiej wyłącznie w oparciu o tę podstawę. Szkoła nie może samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają ją w tym zakresie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. Szkoła może pobrać dane osobowe kandydata/kandydatki, w tym dane potrzebne do sprawdzenia jego/jej danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 1. Szkoła może pobrać od kandydata/kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 1. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie, wówczas powinna również przedłożyć do Szkoły informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów.
 1. Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 1. W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia Szkoła może poprosić kandydata/kandydatkę o złożenie oświadczenia o niekaralności oraz o braku toczących się wobec niego/niej postępowań przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych za przestępstwa i inne czyny popełnione przeciwko dzieciom.
Poniżej przykładowy formularz takiego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

......................................................................... miejsce i data Ja,…………, nr PESEL ...................../nr paszportu .............................. oświadczam, że w państwie ……………………. nie jest prowadzony rejestr karny/ nie wydaje się informacji z rejestru karnego. Oświadczam, że nie byłam/em prawomocnie skazana/y w państwie .................... za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec mnie innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściłam/em się takich czynów zabronionych, oraz że nie nałożono na mnie obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ............... Podpis ..............., dnia............... r. OŚWIADCZENIE O KRAJACH ZAMIESZKANIA Oświadczam, że w okresie ostatnich 20 lat zamieszkałem/am w następujących państwach, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa: 1. ............... 2. ............... Oraz jednocześnie przedkładam informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi/ informację z rejestrów karnych. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ...............Podpis ..............., dnia ...............r.

Załącznik nr 2

Zasady bezpiecznych relacji kadry instruktorskiej Szkoły Szermierki Japońskiej TAKE z dziećmi

Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez kadrę instruktorską jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Instruktorzy traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie. Kadra realizuje te cele w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Szkoły oraz swoich kompetencji. Zasady bezpiecznych relacji kadry z dziećmi obowiązują wszystkich instruktorów. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia. Relacje instruktorów z dziećmi Jesteś zobowiązany/a do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy Twoja reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Działaj w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji Twojego zachowania. Komunikacja z dziećmi
 1. W komunikacji z dziećmi zachowuj cierpliwość i szacunek.
 2. Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.
 3. Nie wolno Ci zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka. Nie wolno Ci krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.
 4. Nie wolno Ci ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
 5. Podejmując decyzje dotyczące dziecka, poinformuj je o tym i staraj się brać pod uwagę jego oczekiwania.
 6. Szanuj prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, wyjaśnij mu to najszybciej jak to możliwe.
 7. Jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z dzieckiem na osobności, zostaw uchylone drzwi do pomieszczenia i zadbaj, aby być w zasięgu wzroku innych. Możesz też poprosić drugiego instruktora o obecność podczas takiej rozmowy.
 8. Nie wolno Ci zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 9. Zapewnij dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć Tobie lub wskazanej osobie i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.
Działania z dziećmi
 1. Doceniaj i szanuj wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuj i traktuj równo bez względu na ich płeć, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
 2. Unikaj faworyzowania dzieci.
 3. Nie wolno Ci nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych ani składać mu propozycji o nieodpowiednim charakterze. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę.
 4. Nie wolno Ci utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych.
 5. Nie wolno Ci proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w obecności dzieci.
 6. Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie dzieckiem przez pracownika lub pracownikiem przez dziecko, muszą być raportowane głównemu instruktorowi Szkoły. Jeśli jesteś ich świadkiem reaguj stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.
Kontakt fizyczny z dziećmi Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego. Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy Twoich dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie.
 1. Nie wolno Ci bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka.
 2. Nigdy nie dotykaj dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 3. Zawsze bądź przygotowany na wyjaśnienie swoich działań.
 4. Nie angażuj się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.
 5. Zachowaj szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi. W takich sytuacjach powinieneś reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.
 6. Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze poinformuj o tym osobę odpowiedzialną i/lub postąp zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
 7. Podczas dłuższych niż jednodniowe wyjazdów i wycieczek niedopuszczalne jest spanie z dzieckiem w jednym łóżku lub w jednym pokoju.
Bezpieczeństwo online Bądź świadom cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania Twojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, ale także Twoich własnych działań w Internecie. Dotyczy to like’owania określonych stron, korzystania z aplikacji, na których możesz spotkać podopiecznych, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których korzystasz. Jeśli Twój profil jest publicznie dostępny, dzieci i ich rodzice/opiekunowie będą mieć wgląd w Twoją cyfrową aktywność.

Załącznik nr 3

Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci w Szkole Szermierki Japońskiej TAKE

Nasze wartości
 1. W naszych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków dzieci.
 2. Dzielenie się zdjęciami i filmami z naszych aktywności służy celebrowaniu sukcesów oraz dokumentowaniu naszych działań. Wykorzystujemy zdjęcia/nagrania pokazujące szeroki przekrój naszych uczniów, w tym niepełnoletnich – chłopców i dziewczęta w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujące różne grupy etniczne.
 3. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.
Dbamy o bezpieczeństwo wizerunków dzieci poprzez:
 1. Zbieranie pisemnych zgód rodziców/opiekunów prawnych w ramach podpisywanego Regulaminu.
 2. Udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/ nagrań online.
 3. Unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imienia i nazwiska. Jeśli konieczne jest podpisanie dziecka używamy tylko imienia.
 4. Rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka.
 5. Zmniejszenie ryzyka kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań dzieci poprzez przyjęcie zasad:
  • wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście;
  • zdjęcia/nagrania dzieci powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać dzieci w grupie, a nie pojedyncze osoby.
 6. Rezygnację z publikacji zdjęć dzieci, nad którymi nie sprawujemy już opieki, jeśli one lub ich rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po odejściu ze Szkoły.

Rejestrowanie wizerunków dzieci do użytku w Szkole Szermierki Japońskiej TAKE

W sytuacjach, w których nasz Szkoła rejestruje wizerunki dzieci do własnego użytku, deklarujemy, że:
 1. Dzieci będą poinformowane o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane.
 2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na rejestrację wydarzenia zostanie przyjęta przez nas na piśmie (o ile nie została uprzednio udzielona w podpisanym Regulaminie).
 3. Jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście) zadbamy o bezpieczeństwo dzieci poprzez:
  • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych;
  • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia;
  • niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru instruktora naszej Szkoły;
  • poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci. Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie jest wymagana.

Rejestrowanie wizerunków dzieci do prywatnego użytku

W sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub widzowie wydarzeń Szkoły i uroczystości, etc. rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku, informujemy na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:
 1. Wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku dzieci – przez ich rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice lub opiekunowie prawni tych dzieci wyrażą na to zgodę.
 3. Przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze warto sprawdzić ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku dziecka.

Rejestrowanie wizerunku dzieci przez osoby trzecie i media

 1. Jeśli przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba będą chcieli zarejestrować organizowane przez nas wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę Szkoły. W takiej sytuacji upewnimy się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci. Oczekujemy informacji o:
  • imieniu, nazwisku i adresie osoby lub redakcji występującej o zgodę;
  • uzasadnieniu potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacji, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał;
  • podpisanej deklaracji o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 2. Kadrze instruktorskiej nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku dziecka podczas treningu bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz bez zgody Szkoły.
 3. Kadra instruktorska nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców/opiekunów prawnych dzieci i nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego rodzica/opiekuna prawnego.
Personal data protection

Information on the processing of personal data in accordance with art. 13 (in accordance with the General Data Protection Regulation)

The administrator of your personal data is the TAKE Association with its registered office at ul. Głogowska 15/3, 31-416 Kraków (TAKE).

TAKE can be contacted via the following e-mail address:

Your data will be processed by TAKE for the following purposes:
- conducting martial arts training - pursuant to Art. 6 section 1 point a
- conducting the activities of the TAKE Association - pursuant to Art. 6 section 1 point a and art. 9 section 2 points d

Your personal data will be processed by TAKE for the period necessary to achieve the below purposes
- conducting martial arts training - until you stop participating in training,
– conducting the activities of the TAKE Association – until the expiry of the obligations to store data under the law.

Your personal data may be entrusted by TAKE:
– providers of IT services supporting the performance of TAKE activities,

You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to raise objections, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal;

You also have the right to lodge a complaint to the supervisory authority dealing with the protection of personal data

Providing data is voluntary. The result of not providing them will be the inability to participate in TAKE training and activities.
I declare that my health allows me to practice Japanese martial arts, and in particular I do not suffer from: epilepsy, asthma, cardiac or neurological diseases and I do not have any permanent spine damage or other chronic diseases.
I declare that my health allows me to practice Japanese martial arts, however, I suffer from the diseases listed below, which require special attention and caution. I also undertake to provide an appropriate medical opinion regarding the possibility of participating in classes.
To download: Regulamin i oświadczenia
It must be printed and signed by the legal guardian before the first training session.
Sending the completed form gives you the opportunity to participate in training.
Scroll to Top