Rejestracja na warsztaty wprowadzające

Stowarzyszenie TAKE
ul. Głogowska 15/3
30-416 Kraków

Nr konta bankowego:
55 2030 0045 1110 0000 0302 2120
Organizator

1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie TAKE z siedzibą przy ul. Głogowskiej 15/3 w Krakowie 30-416, KRS: 0000479851, NIP: 6793095664, REGON:122962010.

Wymogi

3. W zajęciach mogą brać udział osoby, które:
§ ukończyły 15 rok życia (osoby, które nie ukończyły 18 roku życia dopuszczone zostaną do zajęć po przedłożeniu zgody na udział w zajęciach podpisanej przez przedstawiciela ustawowego);
§ przedłożą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sztuk walk w formie rekreacyjnej lub złożą podpisane własnoręcznie lub zaakceptują oświadczenie klikając przycisk „akceptuję” poniżej, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego - pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
§ wypełniły kartę informacyjną;
§ posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), wykupione we własnym zakresie;
§ dokonały płatności za zajęcia w wysokości określonej w tabeli opłat na niniejszej stronie www i posiadają ważny imienny karnet wstępu wydany przez prowadzącego;
§ podpisały niniejszy regulamin lub zaakceptują go klikając przycisk „akceptuję” poniżej (osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą przedłożyć podpisany regulamin przez przedstawiciela ustawowego).
4. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu osoby do zajęć podejmuje prowadzący zajęcia.

Zajęcia

5. W czasie zajęć należy podporządkować się prowadzącemu i wykonywać jedynie jego polecenia.
6. Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie trwania ćwiczeń, wynikające ze złego stanu zdrowia oraz niestosowania się do poleceń prowadzącego lub korzystania z wadliwego sprzętu oraz będące wynikiem nie stosowania się do programu i zaleceń prowadzącego oraz wykonywania ćwiczeń samodzielnie podczas nieobecności i bez nadzoru prowadzącego.
7. Obowiązkiem uczestnika zajęć jest informowanie prowadzącego przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń. Wszelkie kontuzje uniemożliwiające wykonywanie niektórych ćwiczeń należy zgłosić prowadzącemu przed treningiem.
8. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa powstałe u uczestnika zajęć w wyniku naruszenia zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
9. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji, włącznie z usunięciem z zajęć.
10. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione w szatni lub innych pomieszczeniach i salach sportowych.
11. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do prowadzącego i poinformować go o swojej dolegliwości. Prowadzący ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
13. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej, w której odbywają się zajęcia.

Zakazy

14. Nie wolno samowolnie opuszczać sali, w razie konieczności należy zgłosić prowadzącemu taką potrzebę.
15. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
16. Noszenie przez uczestników zajęć wszelkich ozdób - pierścionków, obrączek, zegarków, kolczyków, łańcuszków, etc. jest w czasie treningu zabronione.
17. Zabrania się jedzenia posiłków, żucia gumy, picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania środków odurzających w trakcie zajęć.

Opłaty

18. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do uiszczania opłat za udział w treningach zgodnie z tabelą opłat zamieszczoną na stronie niniejszej stronie www.
19. Opłata miesięczna jest uśredniona w skali roku i jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt, dni wolnych oraz dni w których niemożliwe jest korzystanie z sali gimnastycznej z powodów leżących po stronie właściciela sali.
20. Opłata miesięczna uiszczana jest z góry przed rozpoczęciem danego miesiąca. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania terminów wpłat.
21. W przypadku rezygnacji z zajęć lub niemożliwości w nich uczestnictwa, wpłacone opłaty nie podlegają zwrotowi.
22. Opłata za zajęcia może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianie wysokości opłat z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
23. Prowadzone zajęcia są formą rekreacji ruchowej - aktywności fizycznej podejmowanej dobrowolnie dla wypoczynku, samozadowolenia i odnowy sił psychofizycznych. Celem szkoły jest propagowanie zdrowego trybu życia poprzez rekreację ruchową wśród młodzieży i dorosłych oraz promocja Budō na świecie.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

24. Uczestnicy zajęć mogą być fotografowani i filmowani przez organizatora, a ich wizerunek może być publikowany publicznie w różnego rodzaju mediach (np. gazety, plakaty, internet, etc.).
Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 (zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych)

Administratorem twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie TAKE z siedzibą przy ul. Głogowskiej 15/3, 31-416 Kraków (TAKE).

Z TAKE można się skontaktować poprzez adres e-mail:

Twoje dane będą przetwarzane przez TAKE w celach:
- prowadzenie treningów sztuk walki - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a
- ‎‎prowadzenia działalności Stowarzyszenia TAKE - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz art. 9 ust. 2 pkt d

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez TAKE przez okres niezbędnych do realizacji powyższych celów
- prowadzenia treningów sztuk walki - do czasu zaprzestania udziału w treningach,
- ‎prowadzenia działalności Stowarzyszenia TAKE - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być powierzone przez TAKE:
- dostawcom usług informatycznych wspierających wykonywanie czynności TAKE,

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Skutkiem ich nie podania będzie brak możliwości uczestnictwa w treningach i działalności TAKE.
Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na uprawianie japońskich sztuk walk, a w szczególności nie choruję na: padaczkę, astmę, choroby psychiczne, schorzenia kardiologiczne i neurologiczne oraz nie mam trwałego uszkodzenia kręgosłupa czy innych przewlekłych chorób.
Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na uprawianie japońskich sztuk walk, jednakże cierpię na wymienione poniżej schorzenia, co wymaga szczególnej uwagi i ostrożności. Zobowiązuję się również do dostarczenia stosownej opinii lekarskiej, co do możliwości uczestniczenia w zajęciach.
Do pobrania: Regulamin uczestnictwa w zajęciach
Wydrukowany i podpisany przez opiekuna prawnego należy dostarczyć przed pierwszym treningiem.
Przesłanie wypełnionego formularza daje możliwość uczestnictwa w treningach.
Przewiń na górę